Publicaties

Boeken:

0.1
Pleidooi voor een pastorale stage. Apologetisch rapport van een experiment. Een uitgave van de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Emmen, 1970 (niet officieel gepubliceerd; zie: Pleidooi)
(Dit rapport is door mij als student geschreven nadat ik ruim twee maanden stage had gelopen bij ds. Ad Kooij in Emmen; het heeft gefungeerd als een bijlage bij het voorstel van de kerkenraad van de GKV te Emmen aan de generale synode Hattem 1972 om voor aankomende predikanten een stage in te stellen. Voor een scan van dit voorstel, een bespreking door m’n oud-catecheet R.H. Bremmer en de afwijzende reactie van de synode, zie: Pleidooi-vervolg)

0.2
Bijbel, seksualiteit en huwelijk, Rotterdam-Delfshaven 1982.
(Geschreven in 1981-1982 voor de leerlingen van VWO-6 van de Geref.Scholengemeenschap in Rotterdam; niet officieel gepubliceerd)
In 2011 heb ik in Groningen alles overgetypt en iets bewerkt.
(Opgenomen in de rubriek ‘Handreikingen’, no.8)

1
Wat is gereformeerd? Uitgeverij De Vuurbaak te Groningen, 1983.
(Opgenomen in de rubriek ‘Handreikingen’)
(In 1983-1984 zijn hiervan 6.249 exemplaren verkocht. In het Nederlands Dagblad van januari-maart 1984 is op deze brochure gereageerd met 12 ingezondens en 13 andere berichten, terwijl plaatselijke kerkbladen en regionale kerkbodes in die tijd met zo’n 15 recensies en beschouwingen kwamen. Mijn reactie daarop staat hieronder bij no.8 van de rubriek ‘Artikelen’)

2
Bezitten en weggeven. Bijbelse gedachten over geldbesteding. Uitgeverij De Vuurbaak, Groningen 1984
(Opgenomen in de rubriek ‘Bijbel en gebed’, no.11)

3
De Bijbel: een open boek? Uitgeverij De Vuurbaak, Groningen 1984, eerste druk; Barneveld 1988, tweede druk
(Opgenomen in de rubriek ‘Bijbel en gebed’,no.10, waar ook de link staat naar de uitgewerkte opdrachten)

Scan-1_Geref Scan-3_Bezitten Scan-2_Open_1 Scan-2_Open_2

4
Dienstvaardig I: de opdracht van ouderlingen en diakenen. Uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld 1987, eerste druk / 1990, tweede druk
(Opgenomen in de rubriek ‘Handreikingen’, no.16)

5
Dienstvaardig II: de werkwijze van ouderlingen en diakenen. Uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld 1989, eerste druk / 1992, tweede druk
(Opgenomen in de rubriek ‘Handreikingen’, no.16)

6
Het spreekt niet vanzelf. Columns. Uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld 1991; zie: Het spreekt niet vanzelf

7
De stress de baas? Over weerbaarheid en werkdruk bij predikanten. Uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld 1997
(Opgenomen in de rubriek ‘Handreikingen’, no.17)

Scan-4_Ambtsdragers_2 Scan-4_Ambtsdragers_1 Scan-5_Spreekt Scan-6_Stress

8
Verbonden met God. Over ons dagelijks gebed. Uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld 2009
(Opgenomen in de rubriek ‘Bijbel en gebed’, no.17)

9
Omgaan met lijden. Uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld 2009
(Opgenomen in de rubriek ‘Bijbel en gebed’, no.12)

10
Groei. Cursus voor belijdeniscatechisanten in vragen en antwoorden, Groningen-Oost, 2011
(Vierde, volledig herziene uitgave [gecorrigeerd]; deze is opgenomen in de rubriek ‘Bijbel en gebed’, no.14. De eerste A5-uitgave is uit Harlingen 1990)

11
Hoofdlijnen van de Bijbel. Feiten en achtergronden, in vragen en antwoorden, Groningen-Oost 2011
(Derde, herziene uitgave; deze is opgenomen in de rubriek ‘Bijbel en gebed’, no.3. De eerste uitgave is uit Harlingen 1989)

12
Leven in Gods wereld. Een handreiking tegen God-loosheid, Kampen 2016 (op de omslag staat de Sint Martinuskerk in Wyck te Maastricht)
(Opgenomen in de rubriek ‘Bijbel en gebed’, no.17)

Scan-7_Gebed Scan-8_Lijden

Bijdragen aan boeken:

13
Humanistische of christelijke normen? (Critische aantekeningen bij het maatschappelijk werk c.a.). In: Gemeente-opbouw. Uitgave van het G.S.E.V., Delft 1970; zie: Aantekeningen
(Dit opstel heb ik als student op verzoek geschreven als een reactie op een cursus praktische vorming die in 1968-1969 voor studenten aan de Theologische Hogeschool te Kampen was gegeven; die context blijkt uit het ‘Woord vooraf’ en de ‘Inleiding’ die ik ook gescand heb. Overigens sta ik nu veel genuanceerder tegenover het onderwerp)

14
Meditaties over Goede Vrijdag tot en met Pinksteren (21x), over Filippenzen (4x) en over Jakobus (3x)
Geplaatst in: D. Vreugdenhil (red.), Bijbels dagboek. Van boek tot boek, van dag tot dag. Uitgeverij Boersema, Enschede 1979
(Alle 28 meditaties zijn opgenomen in de rubriek ‘Bijbel en gebed’, no.13)

15
Een eeuw diaconessen in Harlingen. Een historisch relaas.
Geplaatst in de GSEV-bundel: H.P. Koning (eindredactie), Vrouw en kerk, Barneveld 1999
(Opgenomen in de rubriek ‘Handreikingen’, no.9)

Gemeente opbouw Scan-09_Dagboek Scan-10_Diaconessen

Artikelen (een selectie):

1
Heer of He(e)re?
In: Gereformeerd Kerkblad voor Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, oktober 1978 (reactie op kritisch commentaar op mijn kerkbode-drieluik over bidden); zie: Heer of Here

2
Iets over Sinterklaas en zijn feest
In: Calvinistisch Jongelingsblad, 1 december 1978; zie: Sinterklaas en zijn feest

3
Dansen
In: Gereformeerd Kerkblad voor Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, 19 september 1981; zie: Dansen

4
Is de koers van het ND (= Nederlands Dagblad) veranderd?
In: Gereformeerd Kerkblad voor Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, 18 juni 1983; zie: ND-veranderde koers

5
Wereldlijk spreken over God (= bespreking van m.n. de kerktaal-visie van de Generale Synode te Kampen 1975)
In: Radix, juli 1983; zie: Wereldlijk spreken over God

6
Nederlands/Vrijgemaakt Gereformeerd. Dubbelinterview van Ad de Boer en Leendert de Jong met Johan Schaeffer en Cor van der Leest
In: Koers, 6 januari 1984; zie: CvdL-Joh.Schaeffer over GKV-NGK
(In reactie hierop zijn in het Nederlands Dagblad van januari-februari 1984 totaal 21 ingezondens verschenen)

7
Dichten of rijmen? Een discussie over Proefbundel en IKB onder leiding van Coos de Jong tussen J.F. Geerds, C. van der Leest, K. Nolles en P. Schelling
In: Nederlands Dagblad, 21 januari 1984; zie:
Dichten of rijmen-1 (waarin het verslag geknipt en geplakt is voor de leesbaarheid); en:
Dichten of rijmen-2 (waarin het originele krantenbericht is opgenomen)

8
Verschillend, maar één
In: Nederlands Dagblad, 12 april 1984; zie: Verschillend, maar één

9
Rond de eredienst. Artikelen uit het kerkblad van de GKV te Harlingen, 1988-1991.
(Opgenomen in de rubriek ‘Handreikingen’, no.2)

10
Bijdragen aan de ‘Infomap voor ambtsdragers’ (uitgave van het GVI), later geplaatst op de cd-rom ‘Aan het werk in de kerk’ uit 2004 (uitgave van het vroegere Steunpunt gemeenteopbouw):
10.1
Voor de nieuwe ambtsdrager, 1997
(Opgenomen in de rubriek ‘Handreikingen’, no.15; het onderdeel ‘Toerusting ambtsdragers’ is daar afzonderlijk uitgewerkt)
10.2
Rapportage, 1997
(Opgenomen in de rubriek ‘Handreikingen’, no.15)
10.3
Censuur naar artikel 81 van de kerkorde, 1997
Dit artikel is onder de naam ‘Onderlinge evaluatie door de ambtsdragers’ opgenomen in de rubriek ‘Handreikingen’, no.15)
10.4
Catechumenen, 1999, zie: Catechumenen
10.5
Preekbespreking met de gemeente, 1999
(Opgenomen in de rubriek Handreikingen’, no.1)
10.6
Eenmaal naar de kerk; kerkelijk shoppen, 1999
(Opgenomen in de rubriek ‘Handreikingen’, no.1)

11
Wat is in onze tijd heilzaam aan uitsluiting vrouw uit regeerambt?
In: Nederlands Dagblad, 4 maart 1998
(De kern van dit artikel is opgenomen met als titel ‘De vrouw in het ambt’ in de rubriek ‘Handreikingen’, no.9)

12
Een dominee is ook maar een mens: werkbegeleiding en nascholing voor predikanten (1-2). Interview door N. Kemp-Sturm met C. van der Leest
In: Gereformeerde Kerkbode van Groningen, Friesland en Drenthe, 2 april 1999; zie: Dominee, een mens

13
Predikant en gemeente: hoe krijg je ze het beste bij elkaar? Telefonisch interview met H.J. Oortgiesen (‘Mix is de beste oplossing’) en C. van der Leest (‘Koppelen via deputaatschap’)
In: Nederlands Dagblad, 20 april 1999; zie: Koppelen van predikant en gemeente

14
Echtscheiding en een gebroken wereld
In: Nederlands Dagblad, 8 november 2000
(Opgenomen in de rubriek ‘Teksten van anderen I: Theologische teksten’, no.16)

15
Geloof en psyche bij Larry Crabb. Enkele kanttekeningen
In: Geref.Kerkbode van Groningen, Friesland en Drenthe, 11 april 2003
(Opgenomen met als titel ‘Tweezijdige hulpverlening’ in de rubriek ‘Handreikingen’, no.5)

16
Geheimhouding in het pastoraat: ‘Een ambtsdrager moet niet alles willen weten’. Interview door Wim van Egdom met C. van der Leest
In: Eleoscript, Eleos, 4.jrg. no.1, maart 2004; zie: Geheimhouding in het pastoraat

17
Is de Bijbel kind-onvriendelijk?
In: De Wegwijzer, 26.jrg. nr.4, augustus 2007
(Opgenomen in de rubriek ‘Handreikingen’, no.7)

18
Paradigmaverandering: van oud naar nieuw, met: consequenties voor het predikantsprofiel. Hoofdstuk uit het rapport van het deputaatschap dienst en recht voor de Generale Synode van Zwolle-Zuid 2008
(Een aangepaste versie met als titel ‘Veranderingen binnen de GKV’ is opgenomen in de rubriek ‘Handreikingen’, no.11)

19
Predikant in een veranderende kerk
In: De Reformatie, november 2010, zie: Predikant in een veranderende kerk

20
Op weg naar herstel (een pastorale cursus over vijftien groeipunten). Geschreven door Cor van der Leest en Christiena de Vries, in samenspraak met Jannette Bos en Annet IJbema, Groningen 2011
(Opgenomen in de rubriek ‘Teksten van anderen II: Psychologische teksten’, no.13)

21
We zitten in het spoor van de beleving en zijn daarmee voluit kind van onze tijd. Interview door Pieter Bootsma met C. van der Leest
In: Kerk in stad. Kerkblad Protestantse gemeente Groningen, 8 juni 2012
(Opgenomen in de rubriek ‘Interviews’)

22
Een vierdelige briefwisseling over het omgaan met (de pijn van) de breuk van 1967 tussen Johan Schaeffer (NGK) en Cor van der Leest (GKv).
In: Onderweg, september-oktober 2015
(Opgenomen in de rubriek ‘Interviews’)