Publicaties

Boeken:

01
Pleidooi voor een pastorale stage. Apologetisch rapport van een experiment. Een uitgave van de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Emmen, 1970 (niet officieel gepubliceerd.
Zie: Pleidooi
NB
Dit rapport is door mij als student geschreven nadat ik ruim twee maanden stage had gelopen bij ds. Ad Kooij in Emmen; het heeft gefungeerd als een bijlage bij het voorstel van de kerkenraad van de GKV te Emmen aan de generale synode Hattem 1972 om voor aankomende predikanten een stage in te stellen. Voor een scan van dit voorstel, een bespreking door m’n oud-catecheet R.H. Bremmer en de afwijzende reactie van de synode.
Zie: Pleidooi-vervolg

1
Wat is gereformeerd? Uitgeverij De Vuurbaak te Groningen, 1983.
Zie: Wat is gereformeerd
NB
Deze brochure heb ik zo’n 25 jaar voordat binnen de GKV zich veranderingen begonnen door te zetten geschreven, met als doel het gesprek over meer ruimte op gang te brengen.
In 1983-1984 zijn hiervan 6.249 exemplaren verkocht. In het Nederlands Dagblad van januari-maart 1984 is op deze brochure gereageerd met 12 ingezondens en 13 andere berichten, terwijl plaatselijke kerkbladen en regionale kerkbodes in die tijd met zo’n 15 recensies en beschouwingen kwamen.
Mijn antwoord daarop staat hieronder bij no.9 van de rubriek ‘Artikelen’)

2
Bezitten en weggeven. Bijbelse gedachten over geldbesteding. Uitgeverij De Vuurbaak, Groningen 1984.
Zie: Bezitten en weggeven
Over de kern van dit boekje heb ik herhaaldelijk een spreekbeurt gehouden, waarbij de meest relevante bijbel-teksten voorbij komen.
Zie: Omgaan met geld en goed

3
De Bijbel: een open boek? Uitgeverij De Vuurbaak, Groningen 1984, eerste druk; Barneveld 1988, tweede druk.
Zie: De Bijbel, een open boek
NB
Ik heb dit boek oorspronkelijk geschreven voor VWO-6.
Later heb ik de opdrachten uit dit boek uitgewerkt, zie: Opdrachten uit ‘De Bijbel – een open boek’

Scan-1_Geref Scan-3_Bezitten Scan-2_Open_1 Scan-2_Open_2

4
Dienstvaardig I: de opdracht van ouderlingen en diakenen. Uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld 1987, eerste druk / 1990, tweede druk.
Zie: Dienstvaardig I

5
Dienstvaardig II: de werkwijze van ouderlingen en diakenen. Uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld 1989, eerste druk / 1992, tweede druk.
Zie: Dienstvaardig II

6
Het spreekt niet vanzelf. Columns. Uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld 1991.
Zie: Het spreekt niet vanzelf

7
De stress de baas? Over weerbaarheid en werkdruk bij predikanten. Uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld 1997.
Zie: De stress de baas
NB
Dit boek gaat terug op m’n doctoraalscriptie waarmee ik m’n theologische specialisatie afrondde. Overigens is het grootste deel van het boek ook toepasbaar voor andere werkers die veel met mensen te maken hebben.
In dit boek is het onderzoek verwerkt dat ik in 1992-1993 door GIDS heb laten doen.
Van dit boek heb ik voor mezelf een verkorte bewerking gemaakt, zonder onderzoeksgegevens en literatuurverwijzingen en daardoor hopelijk beter leesbaar, met als titel:
De werkhouding van de predikant, Groningen 2024 (alleen als pdf verkrijgbaar).
Zie: Werkhouding

Scan-4_Ambtsdragers_2 Scan-4_Ambtsdragers_1 Scan-5_Spreekt Scan-6_Stress

8
Verbonden met God. Over ons dagelijks gebed. Uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld 2009.
Zie: Verbonden met God

9
Omgaan met lijden. Uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld 2009.
Zie: Omgaan met lijden

10
Groei. Cursus voor belijdeniscatechisanten in vragen en antwoorden, Groningen-Oost, 2011.
(Vierde, volledig herziene uitgave [gecorrigeerd].
Zie: Groei
NB
Hierin heb ik ook aandacht gegeven aan de islam; wat in les 2-15 daarover staat is in hoofdstuk 27 van het boekje in 20 vragen op een rij gezet.
De eerste uitgave van dit boekje heb ik in 1983 in Rotterdam-Delfshaven gemaakt, de eerste A5-uitgave in 1990 in Harlingen.
In Groningen-Oost heb ik het vier keer herzien; de derde uitgave uit 1996 heeft zelfs een ISBN gekregen.

11
Hoofdlijnen van de Bijbel. Feiten en achtergronden, in vragen en antwoorden, Groningen-Oost 2011. Derde, herziene uitgave.
De eerste en tweede uitgave zijn uit Harlingen, 1989 en 1992.
Zie: Hoofdlijnen van de Bijbel

12
Leven in Gods wereld. Een handreiking tegen God-loosheid, Kampen 2016 (op de omslag staat de Sint Martinuskerk in Wyck te Maastricht)
Zie: Leven in Gods wereld

13
Op weg naar harmonie. Omgaan met God, jezelf en de ander, 2022
Woord & Wereld, cahier 132.
Zie: Harmonie

Scan-7_Gebed Scan-8_Lijden

Bijdragen aan boeken:

14
Humanistische of christelijke normen? (Critische aantekeningen bij het maatschappelijk werk c.a.). In: Gemeente-opbouw. Uitgave van het G.S.E.V., Delft 1970; zie: Aantekeningen
NB
Dit opstel heb ik als student op verzoek geschreven als een reactie op een cursus praktische vorming die in 1968-1969 voor studenten aan de Theologische Hogeschool te Kampen was gegeven; die context blijkt uit het ‘Woord vooraf’ en de ‘Inleiding’ die ik ook gescand heb. Overigens sta ik nu veel genuanceerder tegenover het onderwerp.

15
Meditaties over Goede Vrijdag tot en met Pinksteren (21x), over Filippenzen (4x) en over Jakobus (3x).
Geplaatst in: D. Vreugdenhil (red.), Bijbels dagboek. Van boek tot boek, van dag tot dag. Uitgeverij Boersema, Enschede 1979.
Zie: Lijdenstijd-Pinksteren  en  Filippenzen en Jakobus

16
Een eeuw diaconessen in Harlingen. Een historisch relaas.
Geplaatst in de GSEV-bundel: H.P. Koning (eindredactie), Vrouw en kerk, Barneveld 1999
Zie: Een eeuw diaconessen in Harlingen

Gemeente opbouw Scan-09_Dagboek Scan-10_Diaconessen

Artikelen (een selectie):

1
Heer of He(e)re?
In: Gereformeerd Kerkblad voor Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, oktober 1978 (reactie op kritisch commentaar op mijn kerkbode-drieluik over bidden).
Zie: Heer of Here
NB
Dit artikel was een reactie op kritisch commentaar op mijn kerkbode-drieluik over bidden.

2
Iets over Sinterklaas en zijn feest.
In: Calvinistisch Jongelingsblad, 1 december 1978; zie: Sinterklaas en zijn feest

3
Dansen.
In: Gereformeerd Kerkblad voor Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, 19 september 1981; zie: Dansen

4
Bijbel, seksualiteit en huwelijk, Rotterdam-Delfshaven 1982.
Zie: Bijbel, seksualiteit en huwelijk
NB
Als docent aan de Geref. Scholengemeenschap in Rotterdam geschreven in 1981-1982 voor de leerlingen van VWO-6; niet officieel gepubliceerd.
In 2011 in Groningen alles overgetypt. Omdat er sinds 1982 veel veranderd is, ook bij mij, heb ik in het document een paar nuancerende kanttekeningen geplaatst.

5
Is de koers van het ND (= Nederlands Dagblad) veranderd?
In: Gereformeerd Kerkblad voor Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, 18 juni 1983; zie: ND-veranderde koers

6
Wereldlijk spreken over God (= bespreking van m.n. de kerktaal-visie van de Generale Synode te Kampen 1975)
In: Radix, juli 1983; zie: Wereldlijk spreken over God

7
Nederlands/Vrijgemaakt Gereformeerd. Dubbelinterview van Ad de Boer en Leendert de Jong met Johan Schaeffer en Cor van der Leest.
In: Koers, 6 januari 1984; zie:
CvdL-Joh.Schaeffer over GKV-NGK
NB
In reactie hierop zijn in het Nederlands Dagblad van januari-februari 1984 totaal 21 ingezondens verschenen.

8
Dichten of rijmen? Een discussie over Proefbundel en IKB onder leiding van Coos de Jong tussen J.F. Geerds, C. van der Leest, K. Nolles en P. Schelling.
In: Nederlands Dagblad, 21 januari 1984; zie: Dichten of rijmen

9
Verschillend, maar één.
In: Nederlands Dagblad, 12 april 1984; zie: Verschillend, maar één
NB
Dit artikel was een antwoord op de vele reacties op ‘Wat is gereformeerd?’ (zie hierboven de rubriek ‘Boeken’, no.1).

10
Rond de eredienst. Artikelen uit het kerkblad van de GKV te Harlingen, 1988-1991.
Zie: Rond de eredienst

11
Zes bijdragen aan de Infomap voor ambtsdragers (uitgave van het GVI), later geplaatst op de cd-rom ‘Aan het werk in de kerk’ uit 2004 (uitgave van het vroegere Steunpunt gemeenteopbouw):
1 A Voor de nieuwe ambtsdrager, 1997
B Hieraan heb ik later toegevoegd: een schema voor twee toerustingsavonden
2 Rapportage, 1997
3 Onderlinge evaluatie door de ambtsdragers, 1997
4 Catechumenen, 1999.
5 Preekbespreking met de gemeente, 1999.
6 Eenmaal naar de kerk; kerkelijk shoppen, 1999
7 Hier heb ik hier later een handreiking aan toegevoegd voor preekbespreking door de kerkenraad.
Zie: Aan het werk in de kerk

12
Wat is in onze tijd heilzaam aan uitsluiting vrouw uit regeerambt?
In: Nederlands Dagblad, 4 maart 1998.
Zie: De vrouw in het ambt
NB
De kern van dit artikel volgt hier, met als titel ‘De vrouw in het ambt’, en is aangevuld met een korte weergave van de latere ontwikkelingen binnen de GKV.

13
Een dominee is ook maar een mens: werkbegeleiding en nascholing voor predikanten. Interview door N. Kemp-Sturm met C. van der Leest
In: Gereformeerde Kerkbode van Groningen, Friesland en Drenthe, 2 april 1999.
Zie: Dominee, een mens

14
Predikant en gemeente: hoe krijg je ze het beste bij elkaar? Telefonisch interview met H.J. Oortgiesen (‘Mix is de beste oplossing’) en C. van der Leest (‘Koppelen via deputaatschap’)
In: Nederlands Dagblad, 20 april 1999; zie: Koppelen van predikant en gemeente

15
Echtscheiding in een gebroken wereld.
In: Nederlands Dagblad, 8 november 2000; zie: Echtscheiding

16
Bijdragen aan het Groninger bijbelleesrooster, 2001.
NB
De CGK- en GKV-predikanten uit Groningen hebben plm. 2005 geleden de bijbellezingen uit mijn bijbelleesrooster van 4 jaar van beknopt commentaar voorzien, zie de rubriek ‘Bijbel en gebed, no.2. Mijn bijdragen heb ik ook in een afzonderlijk document gezet. De volgende bijbelboeken komen daarbij, meestal gedeeltelijk, aan de orde:
– OT: Genesis, Exodus, Ruth, 1 Kronieken, Psalmen en Daniël.
– NT: Matteüs, Marcus, Lucas, Handelingen, Jakobus-Judas, Openbaring
Zie: Bijdragen

17
Geloof en psyche bij Larry Crabb. Enkele kanttekeningen.
In: Gereformeerde Kerkbode van Groningen, Friesland en Drenthe, 11 april 2003.
NB
Dit artikel heb ik later bewerkt en is onder de titel ‘Tweezijdige hulpverlening’ als bijlage opgenomen in m’n boek ‘Leven in Gods wereld, 2017 (zie hierboven de rubriek ‘Boeken’, no.12).
Zie: Tweezijdige hulpverlening

18
Geheimhouding in het pastoraat: ‘Een ambtsdrager moet niet alles willen weten’. Interview door Wim van Egdom met C. van der Leest.
In: Eleoscript, Eleos, 4.jrg. no.1, maart 2004; zie: Geheimhouding in het pastoraat

19
Is de Bijbel kind-onvriendelijk?
In: De Wegwijzer, 26.jrg. nr.4, augustus 2007
Zie: Is de Bijbel kind-onvriendelijk
NB
Mede door m’n therapie ben ik al langer geïnteresseerd in de vraag in hoeverre ouders hun kind veiligheid bieden. Vandaar ook m’n ingezonden in het Nederlands Dagblad van 21 sept. 2005.
Zie: Miskend kind

20
Een dominee is een vakman met een roeping. Interview door N. Kemp-Sturm met S.M. Alserda en C. van der Leest.
In: Gereformeerde Kerkbode van Groningen, Friesland en Drenthe, 2 april 1999.
Zie: Dominee als vakman

21
Paradigmaverandering: van oud naar nieuw, met: consequenties voor het predikantsprofiel. Hoofdstuk uit het rapport van het deputaatschap dienst en recht voor de Generale Synode van Zwolle-Zuid 2008. In 2012 heb ik dit artikel aangepast en een nieuwe titel gegeven.
Zie: Veranderingen binnen de GKV

22
Huwelijk en samenwonen. Een handreiking, Groningen 2009.
Zie: Huwelijk en samenwonen
NB
Geschreven voor het gesprek tussen kerkenraadsleden en geïnteresseerde gemeenteleden; niet officieel gepubliceerd.

23
Predikant in een veranderende kerk.
In: De Reformatie, november 2010; zie: Predikant in een veranderende kerk

24
Op weg naar herstel (een pastorale cursus over vijftien groeipunten). Geschreven door Cor van der Leest en Christiena de Vries, in samenspraak met Jannette Bos en Annet IJbema, Groningen 2011.
Zie: Op weg naar herstel
NB
Deze cursus is in Groningen ontwikkeld en is bedoeld om mensen met behulp van de Bijbel te helpen geestelijke hindernissen in hun functioneren als christen onder ogen te zien en op te ruimen. Deze cursus was verkrijgbaar bij het Praktijkcentrum in Zwolle. Bij dezen de cursus in een oude opmaak.