Bijbel en Gebed

Inhoudsopgave van de onderstaande pdf’s
1   Omgaan met de Bijbel
2   Bijbelleesroosters
3   Hoofdlijnen van de Bijbel in 54 lessen; tijdschema van Abraham tot Maleachi
4   Cursusavonden over het Oude Testament, incl. Christus in het OT en lastige thema’s
5   Cursusavonden over het Nieuwe Testament
6   Mooie teksten uit het Oude en Nieuwe Testament en uit de Psalmen
7   Nieuwtestamentische versie van de Tien Geboden
8   Rooster om de Psalmen 4x per jaar te lezen of 2x per jaar te zingen
9   Handreiking voor begrijpend bijbellezen
10 Scan van m’n boek: De Bijbel – een open boek?, incl. de opdrachten
11 Tekst van m’n boek: Bezitten en weggeven, incl. spreekbeurt daarover
12 Tekst van m’n boek: Omgaan met lijden; Ursinus over Zondag 9-10
13 Meditaties over: de christelijke feestdagen (behalve kerst), Filippenzen en Jakobus
14 Groei – belijdeniscursus in 24 lessen, incl. aandacht voor de islam
15 Biddend en mediterend Christus eren; korte gebeden, aansluitend bij bijbelteksten
16 Tekst van m’n boek over ons dagelijks gebed: Verbonden met God, incl. minigebed
17 Tekst van mijn boek over de beleving van deze wereld: Leven in Gods wereld
18 Biddend stilstaan bij mijn identiteit in Christus

1
Vaak heb ik een toespraak gehouden over het omgaan met de Bijbel. Mijn schematische overzicht in trefwoorden heb ik uitgewerkt zodat het mogelijk ook voor anderen leesbaar is.
Zie: Omgaan met de Bijbel

2
Wie systematisch Bijbel wil lezen, zit altijd met de vraag welke volgorde je het beste kunt aanhouden. Van kaft tot kaft lezen is niet ideaal. Daarom wil ik wijzen op twee mogelijke bijbelleesroosters:
De Bijbel in één jaar, zie: Bijbelleesrooster voor 1 jaar
De Bijbel in vier jaar, zie: Bijbelleesrooster voor 4 jaar
Als CGK- en GKV-predikanten uit Groningen hebben we jaren geleden de bijbellezingen uit het rooster van 4 jaar van beknopt commentaar voorzien, zie:  Jaar-1,   Jaar-2 Jaar-3  en  Jaar-4
Dat commentaar kan eveneens per bijbelboek worden bekeken,
zie: Genesis-Job,   Psalmen-Maleachi   en   Matteüs-Openbaring
Mijn bijdragen hieraan heb ik ook in een afzonderlijk document gezet, zie: Bijdragen

3
Een variant op het bijbelleesrooster is, dat je de Bijbel doorwerkt aan de hand van een werkboek met leesopdrachten en toelichtingen. Zelf heb ik zoiets geschreven in de vorm van vragen en antwoorden.
Zie: Hoofdlijnen van de Bijbel
Op de laatste bladzijde hiervan staat een beknopt tijdschema van David tot Maleachi; ik heb ook een uitgebreider tijdschema gemaakt.
Zie: Van Abraham tot Maleachi

4
Voor een cursus over het Oude Testament heb ik in twee avonden de historische hoofdlijn aangegeven van Adam tot Nehemia (een uittreksel van ‘Hoofdlijnen van de Bijbel’).
Zie: Van Adam tot David,  en:  Van David tot Nehemia
Voor diezelfde cursus over het O.T. heb ik twee avonden besteed aan enkele thema’s.
De ene avond ging over de relevantie van het O.T. en over Christus in het O.T.
Zie: Over het Oude Testament
De andere avond ging over vier lastige thema’s uit het O.T.: polygamie, het uitroeien van de bewoners van Kanaän, de wraakpsalmen en de geldigheid van de geboden uit Mozes’ wet.
Zie: Lastige thema’s uit het Oude Testament

5
Uit het werkboek ‘Hoofdlijnen van de Bijbel’ heb ik ook een (iets bewerkte) selectie gehaald voor een cursus van vijf avonden over het Nieuwe Testament.
Zie: Cursus over het NT

6
Wie maar weinig tijd heeft voor bijbellezen of wie langer wil stilstaan bij maar enkele verzen, kan terecht bij drie reeksen met 31 bemoedigende en stimulerende bijbelteksten. Het gebruik hiervan kan elke maand afgewisseld worden, bijvoorbeeld zo:
De ene maand teksten uit het Oude Testament (maar niet uit de Psalmen), om de dag mee te beginnen.
Zie: Mooie teksten uit het Oude Testament
Deze reeks kan de volgende maand ’s morgens vervangen worden door teksten uit de Psalmen.
Zie: Mooie teksten uit de Psalmen
Ten slotte teksten uit het Nieuwe Testament, om elke maand de dag mee af te sluiten.
Zie: Mooie teksten uit het Nieuwe Testament

7
In gereformeerde kerken worden standaard ’s morgens de Tien Geboden voorgelezen. Om de aandacht gespitst te houden en de winst van het Nieuwe Testament in te brengen, kan een nieuwtestamentische vertolking gebruikt worden.
Zie: NT.versie van de Tien Geboden

8
Geïnspireerd door de getijdengebeden van monniken gaan veel christenen ertoe over om elke dag aandacht te geven aan enkele van de 150 psalmen. Om mezelf daarbij te helpen heb ik twee roosters gemaakt; wellicht zijn die ook voor anderen bruikbaar:
Een rooster om de Psalmen 4x per jaar te lezen, zie: Rooster te lezen Psalmen
Een rooster om de berijmde Psalmen 2x per jaar te zingen, zie: Rooster te zingen Psalmen

9
Wie bijbelteksten grondig wil bekijken, kan dat doen aan de hand van drie stappen: observeren, uitleggen en toepassen.
Zie: Handreiking begrijpend bijbellezen

10
Wie zich diepgaand wil bezighouden met de Bijbel kan terecht bij het boek dat ik oorspronkelijk voor VWO-6 heb geschreven.
Zie: De Bijbel: een open boek
In dit boek staan vele opdrachten; voor mezelf heb ik indertijd daarop korte reacties genoteerd.
Zie: Opdrachten uit ‘De Bijbel: een open boek’

11
Een belangrijk en vaak voorkomend thema uit de Bijbel is het omgaan met geld en goed. Ik heb daar jaren terug een boekje over gepubliceerd.
Zie: Bezitten en weggeven
Over de kern van dit boekje heb ik herhaaldelijk een spreekbeurt gehouden, waarbij de meest relevante bijbelteksten voorbij komen.
Zie: Omgaan met geld en goed

12
Alle mensen worden vroeg of laat geconfronteerd met lijden. De hele kerkgeschiedenis door hebben gelovigen zich beziggehouden met de vraag hoe ze daarmee moeten omgaan. Ook ik heb me gewaagd aan een boekje hierover.
Zie: Omgaan met lijden
Vaak wordt felle kritiek geleverd op wat over Gods bestuur staat in Zondag 9-10 van de Heidelbergse Catechismus uit 1563. Daarom is het zinvol het genuanceerde commentaar te lezen van Ursinus, de voornaamste auteur van deze nog altijd gebruikte catechismus.
Zie: Ursinus

13
In 1979 heb ik 28 meditaties geschreven voor een bijbels dagboek. Hier en daar zou ik het nu anders formuleren, maar wellicht hebben enkele lezers er toch wat aan, zie:
Meditaties over de lijdenstijd
Meditaties – van pasen tot pinksteren
Meditaties over Filippenzen en Jakobus

14
In het onderwijs van jongeren die belijdenis willen doen in de kerk komen allerlei thema’s uit de Bijbel aan de orde. Zelf heb ik een boekje gefabriceerd met de beproefde methode van vraag en antwoord.
Zie: Groei – belijdeniscursus
In dit boekje heb ik ook uitgebreid aandacht gegeven aan de Islam.
Zie: Aspecten van de Islam

15
Vaak wordt het moeilijk gevonden om invulling te geven aan het biddend en mediterend eren van Christus. Toch is het belangrijk geregeld stil te staan bij wie Christus (voor ons) is. De Bijbel bevat genoeg materiaal om ons daarbij te helpen.
Zie: Biddend en mediterend Christus eren
Terecht wordt ervoor gepleit de dag te beginnen met een moment van stilte voor God. Het minste dat je kunt doen is een kort gebed uitspreken.
Zie: Korte gebeden

16
Over het thema bidden als een uiting van onze verbondenheid met God heb ik ook een afzonderlijk boekje geschreven.
Zie: Verbonden met God
Soms worden mensen zo door destructieve gevoelens beheerst dat ze amper of niet aan bidden toekomen. In die situatie kan het geregeld herhalen van een minigebed helpen.
Zie daarover een paragraaf uit het voorafgaande boekje: Minigebed

17
Als christen zijn we er niet als we uitsluitend direct op God gericht zijn, want Hij is Schepper. Dus past het dat we volop betrokken zijn bij deze wereld, maar dan niet los van de Schepper.
Zie daarover mijn boek: Leven in Gods wereld

18
Veel mensen tobben met een laag zelfbeeld. Om dat tegen te gaan is therapie nodig maar ook tegengas door wat God ons voorhoudt in de Bijbel. Zo helpt het om geregeld al biddend stil te staan bij de manier waarop God door Christus naar jou kijkt.
Zie: Mijn identiteit in Christus