Bijbel en Gebed

In deze rubriek en de volgende (‘Handreikingen’) staan teksten die ik geschreven heb voor het kerkblad van GKV Groningen-Oost, bespreking op de kerkenraad, toespraken op gemeentevergaderingen en/of eigen gebruik.

Inhoudsopgave van de onderstaande pdf’s
1   Omgaan met de Bijbel; handreiking voor begrijpend bijbellezen
2   Bijbelleesroosters, met en zonder commentaar
3   Cursusavonden over het Oude Testament
4   Cursusavonden over het Nieuwe Testament
5   Mooie teksten uit het Oude en Nieuwe Testament en uit de Psalmen
6   Nieuwtestamentische versie van de Tien Geboden
7   Rooster om de Psalmen 4x per jaar te lezen of 2x per jaar te zingen
8   Biddend en mediterend Christus eren; korte gebeden, aansluitend bij bijbelteksten
9   Biddend stilstaan bij mijn identiteit in Christus
10 Schema over relatie tot God: werknemer-kind, wet-evangelie; focussen op prent van Christus

1
Vaak heb ik een toespraak gehouden over het omgaan met de Bijbel. Mijn schematische overzicht in trefwoorden heb ik uitgewerkt zodat het mogelijk ook voor anderen leesbaar is.
Zie: Omgaan met de Bijbel
Wie bijbelteksten grondig wil bekijken, kan dat doen aan de hand van drie stappen: observeren, uitleggen en toepassen. In mijn verhaal hierover heb ik veel ontleend aan J. Boekhout.
Zie: Handreiking begrijpend bijbellezen

2
Wie systematisch Bijbel wil lezen, zit altijd met de vraag welke volgorde je het beste kunt aanhouden. Van kaft tot kaft lezen is niet ideaal. Daarom wil ik wijzen op twee mogelijke bijbelleesroosters:
De Bijbel in één jaar, zie: Bijbelleesrooster voor 1 jaar
De Bijbel in vier jaar, zie: Bijbelleesrooster voor 4 jaar
Als CGK- en GKV-predikanten uit Groningen hebben we jaren geleden de bijbellezingen uit het rooster van 4 jaar van beknopt commentaar voorzien, zie:  Jaar-1,   Jaar-2 Jaar-3  en  Jaar-4
Dat commentaar kan eveneens per bijbelboek worden bekeken,
zie: Genesis-Job,   Psalmen-Maleachi   en   Matteüs-Openbaring
Mijn bijdragen hieraan heb ik ook in een afzonderlijk document gezet, zie: Bijdragen

3
Mede met gebruikmaking van ‘Hoofdlijnen van de Bijbel’ (zie de rubriek ‘Publicaties-Boeken’, no.11) heb ik een cursus van vier avonden samengesteld over het Oude Testament, met als thema’s:
– De historische hoofdlijn van Adam tot David en van David tot Nehemia.
– De relevantie van het OT en Christus in het OT.
– Lastige thema’s uit het OT: polygamie, het uitroeien van de bewoners van Kanaän, de wraakpsalmen en de geldigheid van de geboden uit Mozes’ wet.
Zie: Cursus over het OT

4
Weer mede met gebruikmaking van ‘Hoofdlijnen van de Bijbel’ (zie de rubriek ‘Publicaties-Boeken’, no.11) heb ik een cursus van vijf avonden samengesteld over het Nieuwe Testament, met als thema’s:
– Inleiding op het NT.
– Jezus’ geboorte en tempelbezoek.
– Jezus’ optreden in Galilea en Judea.
– Van Jezus’ lijden tot zijn vertrek.
– Van Jeruzalem tot Rome.
Zie: Cursus over het NT

5
Wie maar weinig tijd heeft voor bijbellezen of wie langer wil stilstaan bij maar enkele verzen, kan terecht bij drie reeksen met 31 bemoedigende en stimulerende bijbelteksten. Het gebruik hiervan kan elke maand afgewisseld worden, bijvoorbeeld zo:
– Teksten uit het Oude Testament (maar niet uit de Psalmen), om de dag mee te beginnen.
– Deze reeks kan de volgende maand ’s morgens vervangen worden door teksten uit de Psalmen.
– Ten slotte teksten uit het Nieuwe Testament, om elke maand de dag mee af te sluiten.
Zie: Mooie teksten uit OT + Pss + NT

6
In gereformeerde kerken worden standaard ’s morgens de Tien Geboden voorgelezen. Om de aandacht gespitst te houden en de winst van het Nieuwe Testament in te brengen, kan een nieuwtestamentische vertolking gebruikt worden.
Zie: NT.versie van de Tien Geboden

7
Geïnspireerd door de getijdengebeden van monniken gaan veel christenen ertoe over om elke dag aandacht te geven aan enkele van de 150 psalmen. Om hierbij te helpen heb ik twee roosters gemaakt:
– Een rooster om de Psalmen 4x per jaar te lezen.
– Een rooster om de berijmde Psalmen 2x per jaar te zingen.
Zie: Rooster lezen + zingen vd Psalmen

8
Vaak wordt het moeilijk gevonden om invulling te geven aan het biddend en mediterend eren van Christus. Toch is het belangrijk geregeld stil te staan bij wie Christus (voor ons) is. De Bijbel bevat genoeg materiaal om ons daarbij te helpen.
Zie: Biddend en mediterend Christus eren
Terecht wordt ervoor gepleit de dag te beginnen met een moment van stilte voor God. Het minste dat je kunt doen is een kort gebed uitspreken.
Zie: Korte gebeden
In dit document geef ik speciaal aandacht aan het zogenaamde basis- of minigebed. Soms worden mensen immers zo door destructieve gevoelens beheerst dat ze amper of niet aan bidden toekomen. In die situatie kan het geregeld herhalen van een minigebed helpen.

9
Veel mensen tobben met een laag zelfbeeld. Om dat tegen te gaan is therapie nodig maar ook tegengas door wat God ons voorhoudt in de Bijbel. Zo helpt het om geregeld al biddend stil te staan bij de manier waarop God door Christus naar jou kijkt.
Zie: Mijn identiteit in Christus

10
Kunnen gelovigen zeker zijn van hun kind-zijn van God en kunnen ze vertrouwen hebben in Gods liefde? In een paar schema’s probeer ik hier antwoord op te geven.
Zie: Werknemer of kind – Wet of evangelie
Mensen kunnen soms zo in hun moeite gevangen zitten dat bijbelse woorden hen niet meer bereiken. Dan kan het misschien helpen de blik te richten op een prent die Rembrandt van Christus heeft gemaakt, waarbij hij nauw aansluit bij Matteüs 19, zoals kan blijken uit de toelichting van Willem L. Meijer.
Zie: Prent van Rembrandt