Preken

Juli 2019 ben ik na 45 jaar gestopt met het voorgaan in kerkdiensten. Ik zou hierom al m’n preken kunnen opruimen, maar dat vind ik wel wat jammer. Daarom kom ik hier met een vrij willekeurige selectie van 60, deels thematische preken. Ik heb ze oorspronkelijk gehouden aan de hand van trefwoorden; door die uit te werken is de spreektaal van de preken meer schrijftaal geworden.
Mochten preeklezers in een kerkdienst een preek willen gebruiken, dan kunnen ze zelf daar een liturgie bij maken; verder staat het hun wat mij betreft vrij in een preek aanpassingen aan te brengen.
Er zijn vier rubrieken:
1  Oude Testament
2  Nieuwe Testament
3  Heidelbergse Catechismus
4  Groeipunten

1:  Zestien preken over teksten uit het Oude Testament (OT)
OT 01 – Genesis 11.1-8-Handelingen 2.1-11 – Babel en Pinksteren
OT 02 – Ruth 4.13-22 – De geboorte van Obed, zoon van Boaz en Ruth
OT 03 – Psalm 23 – David zingt de lof op Gods zorg
OT 04 – Psalm 39.11-14 – David bidt dat Gods slaan van hem stopt
OT 05 – Psalm 44.24-121.4 – Beleving-God slaapt – Geloof-God waakt
OT 06 – Psalm 104.24,31,35 – Onze opstelling tegenover de wereld om ons heen
OT 07 – Jona 3 – God toont zijn geduld door het optreden van Jona
OT 08 – Maleachi 1.2-5 – God verklaart Israël zijn liefde
OT 09-16 – Prediker over licht en duister. Acht preken:
     0 Inleiding
     1 Klacht over de vruchteloosheid van alles (1:1-11)
     2 Aansporing om te genieten met besef van de realiteit (2:24-26)
     3 Aansporing om God te eerbiedigen om zijn bestuur (3:1-11,14-15)
     4 Onze opstelling in een wereld vol onrecht (3:16-22)
     5 Aansporing om vrede te hebben met wat God ons geeft (6:9-12)
     6 Onze opstelling tegenover wat krom is in de wereld (7:13-18)
     7 Aansporing om een paradijssfeer in ons leven te creëren (9:7-10)
     8 Aansporing van de jongeren in de kerk om te genieten (11:9-12:1)

2:  Dertien preken over teksten uit het Nieuwe Testament (NT)
NT 01 – Matteüs 5.17-19 – Recht doen aan Gods onderwijs
NT 02 – Matteüs 8.1-4 – Zoek genezing bij Christus
NT 03 – Matteüs 19.13-15 – Toegang tot het hemelse koninkrijk
NT 04 – Matteüs 19.16-26 – Verantwoord omgaan met bezit
NT 05 – Lucas 1.38,41,42,48 – Maria, de moeder van Jezus
NT 06 – Lucas 2.4-7 – De geboorte van Jezus bewijst Gods liefde
NT 07 – Lucas 2.13-14 – Het lied in de nacht v.d. geboorte van Jezus
NT 08 – Johannes 19.5-16 – Jezus voor Pilatus
NT 09 – Johannes 20.24-29 – Christus verschijnt aan Tomas
NT 10 – Johannes 21.1-14 – Christus geeft zijn leerlingen onderricht
NT 11 – 1 Korintiërs 15.20-26 – De herleving vd gestorven gelovigen
NT 12 – 2 Korintiërs 12.7-10 – Paulus zingt de lof op zijn beperking
NT 13 – 1 Johannes 4.7-11 – De liefde van God

3:  Zestien preken over Zondagen uit de Heidelbergse Catechismus
(Betekenis van de codes: HC 01 = Zondag 1 uit de Heidelbergse Catechismus):
HC 01 – We zijn eigendom van Christus
HC 03 – Onze zwerftocht
HC 05-06 – De komst van Christus
HC 07 – Geloven
HC 17 – Bevrijding van angst
HC 20 – De Heilige Geest
HC 22 – Christus maakt onze redding af
HC 23 – Christelijk omgaan met schuld
HC 25 – Woord en sacrament bewijzen Gods liefde
HC 26 – Nadenken over de doop
HC 27 – De doop van baby’s
HC 29 – Via het avondmaal geeft God zekerheid
HC 33 – Bekering is dat Christus in je leeft
HC 35 – Recht doen aan God
HC 51 – God bidden om vergeving
HC 52 – Bidden tegen de duivel in

4:   Vijftien preken over negentien groeipunten, met vragen voor eventuele bespreking
Hier volgen thematisch preken over christelijke eigenschappen/kwaliteiten. Omdat die onderhoud behoeven en bezinning nodig hebben op de toepassing, noem ik ze groeipunten.
Ik heb ze in één document gezet, met als titel: Groeipunten voor christenen, met als inhoud:
     Woord vooraf
     A Groeien naar volwassenheid
     1 Geestelijke volwassenheid
     2 Aanspreekbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel
     3 Betrokkenheid
     4-5 Zelfaanvaarding – Zelfrelativering
     6-7 Stabiliteit – Soepelheid
     8 Incasseringsvermogen
     9 Integriteit
     B Groeien naar een waarden-vol leven
     10 Trouw
     11 Gehoorzaamheid
     12 Openheid
     13-14 Vreugde – Mildheid
     15-16 Onbezorgdheid – Dankbaarheid
     17 Vrede
     18 Geduld
     19 Matigheid en genietvaardigheid