Handreikingen

In deze rubriek en de vorige (‘Bijbel en gebed’) staan teksten die ik geschreven heb voor het kerkblad van de GKV te Groningen-Oost, voor bespreking op de kerkenraad, toespraken op gemeentevergaderingen en/of eigen gebruik.

Inhoudsopgave van de onderstaande pdf’s
1   Omgaan met jezelf: zelfwaardering en zelfverloochening; geborgen bij God
2   Drie fasen van loslaten; berouw na seksueel misbruik in pastorale relaties
3   Wat je van therapie/supervisie kunt leren
4   Diverse bijdragen rond genderdysforie / transseksualiteit (enkele andere auteurs dan CvdL)
5   Veranderingen binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt); omgaan met verschillen
6   Betekenisverlies van het geloof; omgaan met wetenschap
7   Kleinschaligheid; onderling pastoraat; hoofdlijnen van pastoraal beleid
8   De honorering organisten; liedboek en/of opwekking in de kerkdienst
9   Kloostermuseum in Aduard; protestants klooster in Taizé
10 Over yoga, autogene training, ademhaling, meditatie en gebed; christelijke yoga?

1
Mag je van jezelf houden, moet je jezelf helemaal wegcijferen? Het is niet altijd makkelijk een goede balans te vinden. Daarom is het nuttig hier eens bij stil te staan.
Zie: Zelfwaardering en zelfverloochening
Positief omgaan met jezelf lukt je pas goed als je je veilig weet bij God.
Zie: Geborgen bij God

2
Hoe moet je als christen ermee omgaan als iemand jou onrecht heeft aangedaan? Vergeven en vergeten? Zo simpel ligt het niet.
Zie: Drie fasen loslaten
Kerken worden soms geconfronteerd met seksueel misbruik in pastorale relaties. Altijd komt dan aan de orde hoe je iemands berouw moet taxeren.
Zie: Berouw na seks.misbruik
(In no.10 van de rubriek ‘Teksten van anderen I: Theol.teksten’ wordt nader ingegaan op seksueel misbruik)

3
Enkele jaren heb ik therapie gevolgd die soms samenging met supervisie. Daarbij heb ik veel meegekregen wat wellicht ook voor anderen bruikbaar is.
Zie: Wat je van therapie-supervisie kunt leren

4
Een ingrijpend probleem is genderdysforie. Om te helpen bij de bezinning heb ik een paar keer tijdens een vergadering van een kerkenraad of gemeente een toespraak hierover gehouden.
Zie: Genderdysforie – toespraak
Onder christenen wordt heel verschillend geantwoord op de vraag of het volgen van de medische route geoorloofd is.
Zie: Hulp aan transgenders
Door mijn jarenlange mailcontacten met transgenders, heb ik me verdiept in allerlei thema’s.
Zie: Genderdysforie – kritische stellingen
In reactie op een positief krantenartikel over een jonge transgender heb ik een ingezonden opgestuurd ter ondersteuning.
Zie: Ingezonden over genderdysforie
Voor de genderdysforie-site die ik ruim tien jaar heb beheerd, heb ik allerlei materiaal verzameld van anderen: twee interviews, twee artikelen en een bericht over een proefschrift.
Zie: Genderdysforie – documentatie

5
Het is algemeen erkend dat binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) veel in beweging is. In ‘Veranderingen binnen de GKV’ (zie de rubriek Publicaties-Artikelen’ no.21) heb ik geprobeerd die op een rij te zetten Soms wordt de kritiek geuit dat die veranderingen vaak stilzwijgend plaatsvinden, zonder een confrontatie met het verleden. In de gemeente waaraan ik de laatste jaren verbonden was, is namens de kerkenraad tegenover de gemeente telkens verantwoording afgelegd voor die veranderingen. Ik denk dan aan thema’s als: samenwonen, kerkelijke huwelijksbevestiging, kerkgrensperforatie en samenwerking met de PKN.
Zie: Argumenten voor enkele veranderingen
De leden van de PKN hebben er lang ervaring mee om met verschillen om te gaan. Voor de leden van de GKV is dat deels een nieuw fenomeen. Hoe kun je daarin ontspanning bereiken?
Zie: Omgaan met verschillen

6
De veranderingen die binnen de GKV gaande zijn, zijn een onderdeel van wat breder met het geloof gaande is in onze samenleving.
Zie: Betekenisverlies van het geloof
Een onderwerp dat ook in beweging is, is hoe christenen tegenover de wetenschap staan.
Zie: Omgaan met de wetenschap

7
In 2004 en 2010 heb ik samen met de kerkenraad van de GKV te Groningen-Oost twee documenten geschreven over kleinschaligheid resp. onderling pastoraat. Al is de tijd, ook in Groningen-Oost, voortgeschreden, wellicht kunt u hiermee nog uw voordeel doen.
Zie: Kleinschaligheid  en:  Onderling pastoraat
Als een kerkenraad pastorale zorg delegeert aan pastorale bezoekers en/of de leden van de kringen, hoort daarbij dat die de betrokkenen goed informeert over zijn pastorale beleid.
Zie voor zo’n informatief document: Onderling pastoraat
Jaren terug heb ik op een ietwat speelse manier in een kerkbladartikel bepleit dat we als kerkgangers vriendelijker voor elkaar zijn.
Zie: Heilige kus

8
Het houden van preken is doorgaans toevertrouwd aan gekwalificeerde voorgangers, maar het leiding geven aan het zingen (het tweede essentiële onderdeel van de kerkdienst) is in de meeste kerken niet kerkordelijk geregeld, met als gevolg dat op muzikaal gebied vaak ieder doet wat in zijn eigen ogen goed is en meer met smaak dan met kwaliteit rekening wordt gehouden. Een symptoom van deze onderwaardering van de muzikale kant van de kerkdienst is naar mijn idee dat organisten vaak niet gehonoreerd worden. In 1992 heb ik bij ‘mijn’ kerkenraad voor honorering gepleit, maar vergeefs. Misschien kan iemand wat met de door mij aangevoerde argumenten.
Zie: Honorering organisten
In vele kerken bestaat er moeite over de vraag voor welke liederen in de kerkdienst gekozen dient te worden: liedboek- en/of opwekkingsliederen? In een kerkblad-artikel heb ik me over deze vraag gebogen. Ik realiseer me dat ik hierin het probleemveld veel te simpel voorstel, maar ik schat in dat mijn verhaal toch herkenning zal oproepen. Daarom hebben sommigen er misschien wat aan te lezen hoe ik jaren terug ermee geworsteld heb.
Zie: Tweestromenland

9
Voor mezelf als rondleider van het kloostermuseum van Aduard heb ik materiaal verzameld over de geschiedenis van dat cisterciënzer klooster, over de tijd daarna en over het ideaal van de cisterciënzers. Wellicht dat ook anderen daarin wat van hun gading kunnen vinden.
Zie: Rond het klooster(museum) van Aduard
Hoe lang ik al in het kloosterleven geïnteresseerd ben blijkt uit het opstel dat ik als 22-jarige theologie-student voor eigen gebruik geschreven heb over de protestantse monniken van Taizé, met brede aandacht voor de bijbelse onderbouwing van het celibaat van monniken.
Zie: De kloostergemeenschap van Taizé

10
Als 20-jarige heb ik voor eigen gebruik een opstel geschreven over yoga, autogene training, ademhaling, meditatie en gebed; biografisch wellicht aardig en inhoudelijk misschien nog altijd met bruikbare elementen.
Zie: Psychisch-somatische training
Er zijn christenen die het onbegrijpelijk vinden als mede-gelovigen gebruik maken van yoga, want dan stellen ze zich naar hun idee open voor het occulte, voor duivelse invloeden. Deze opvatting werd in jan.2021 in het ND door een lezer uitgedragen. Daarop kwamen toen verschillende kritische reacties, met als gevolg dat plaatsing van mijn kritisch Ingezonden niet meer zinvol werd gevonden. Bij dezen de tekst hiervan, met een latere uitbreiding.
Zie: Christelijke yoga